Så många svenskar är tidsbegränsat anställda

I årets val är jobbfrågan en av de viktigaste och mest debatterade frågorna. En sak som ofta återkommer är frågan om tidsbegränsade anställningar.

Tidsbegränsade anställningar är en vanlig anställningsform i Sverige, bland annat i media- och kommunikationsbranschen. Där tas ofta personer in som extra resurser när behovet finns, till exempel vid en produktion av en film eller en webbplats, men efter en förutbestämd period tar anställningen slut. Denna typ av anställning kallas ofta också för projektanställning, då det som beskrivet är vanligt inom olika projekt eller när företag söker extra kompetens inom projektledning.

Lagen om anställningsskyd (LAS) godkänner fyra olika typer av tidsbegränsade anställningar:

  • Visstidsanställning
  • Vikariat
  • Säsongsanställning
  • Pensionär som fyllt 67 år

Enligt Näringslivets Ekonomifakta var 2013 16,2 procent av den anställda delen av befolkningen anställda i en tidsbegränsad anställning. Andelen tidsbegränsade anställningar är högre i högkonjunktur, när efterfrågan är stor ute hos företagen. Därför var andelen som högst 2007 och sjönk sedan kraftigt i samband med finanskrisen 2008, men har därefter börjat gå uppåt igen.

Vanligt bland unga anställda

En tidsbegränsad anställning är också vanligt bland den yngre delen av den arbetstagande befolkningen. Exempelvis så var 2012 49 procent av de anställda i åldersgruppen 20-24 år anställda i en tidsbegränsad anställning.

Både för arbetsgivare och arbetstagare finns fördelar med denna typ av anställning, speciellt när det gäller yngre. Det ger en möjlighet för arbetsgivaren att ta in extra kompetens när det behövs i olika projekt och att kunna tillgodose behov när de faktiskt finns. För den unga arbetstagaren kan det innebära en första anställning och en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och få erfarenhet, även om det så bara är för ett par månaders tid.

Samtidigt innebär en tidsbegränsad anställning en otrygghet för arbetstagaren, speciellt när arbetstagaren hamnar i en cirkel av återkommande tidsbegränsade anställningar på olika platser. Om strävan är att nå en fast anställning och den trygghet som det innebär kan det var en jobbig tid att behöva leva i ovisshet.

Två personer arbetar

Passande inom mediaprojekt

Sen finns det givetvis också de som helst av allt vill arbeta i tidsbegränsade anställningar. Inom den nämnda mediebranschen är det ofta en mycket passande arbetsform då behovet ofta handlar om projekt och behov av projektledning och inte längre anställningsformer. Då är det passande för en arbetstagare inom branschen att arbeta i tidsbegränsade projekt, antingen som anställd eller som egen företagare.

Sveriges förhållandevis flexibla regler när det gäller tidsbegränsade anställningar är också en anledning till dess vanliga utsträckning i landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *